Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

plagatDOD2017Pre školský rok 2017/2018 plánujeme otvoriť 5 tried v týchto študijných odboroch:

 
1) Osemročné štúdium 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky

1 trieda - 31 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 5. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 100 bodov, študijné výsledky ani súťaže sa neberú do úvahy.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 5. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra- 45minút/ 30 bodov/

b) matematika – profilová skúška – 60 minút / 70 bodov/

Termín: 9. a 11. máj 2017

Počas štúdia sa žiaci venujú vo zvýšenej miere matematike, je vytvorený priestor pre zodpovednú prípravu na matematickú olympiádu a na veľké množstvo iných matematických súťaží. Priestor sa dáva aj cudzím jazykom, informatike, telesnej a športovej výchove.

 

2) Štvorročné štúdium 7902 J gymnázium

3 triedy - 93 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 120 bodov: 60 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za Testovanie 9, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetových a športových súťažiach.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra – 60 minút / 30 bodov/

b) matematika – 60 minút /30 bodov/

Termín: 9. a 11. máj 2017

Všeobecné štvorročné štúdium poskytuje na kvalitnej úrovni vzdelanie vo všetkých predmetoch a od tretieho ročníka sa žiak zameriava na predmety, ktorým sa chce hlbšie venovať.

 

3) Päťročné bilingválne štúdium 7902 J 74 v slovensko-španielskej sekcii Ramón y Cajala        

1 trieda - 31 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 8. alebo 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 130 bodov: 90 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetových a športových súťažiach.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra – 45 minút / 30 bodov/

b) matematika – 45 minút / 30 bodov/

c) písomný test na overenie schopnosti študovať cudzie jazyky – 30 minút / 30 bodov/

Termín: 30. marec 2017 (štvrtok)    

Štúdium v bilingválnej sekcii prebieha na základe medzivládnej dohody Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva a vyučovanie španielčiny, matematiky, fyziky, biológie a chémie zabezpečujú počas celých 5 rokov rodení španielski učitelia. Prvý rok sa žiaci venujú 20 hodín týždenne španielskemu jazyku a od druhého ročníka študujú v španielčine všetky prírodovedné predmety, neskôr aj geografiu, históriu a umenie.


Informácie o prijímacích skúškach a štúdiu môžete získať aj telefonicky/e-mailom :

Študijné oddelenie:

p. Renáta Matulová  school [at] gpnr.sk    /   matulova [at] gpnr.sk

Výchovná poradkyňa:

Mgr. Petra Lou Vega louvega [at] gpnr.sk

Zástupkyne riaditeľa školy:

Mgr. Tatiana Húsková huskova [at] gpnr.sk

Mgr. Ružena Borčinová borcinova [at] gpnr.sk

Riaditeľ školy:

Mgr. Martin Chudík riaditel [at] gpnr.sk

 

Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium vo všetkých 3 sekciách sa uskutoční

10. 2. 2017 (piatok), kde získajú žiaci aj ich rodičia všetky potrebné informácie.