Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link


Podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole pre školský rok 2017/2018


Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy.
Riaditeľ základnej školy prijíma prihlášky od zákonných zástupcov žiaka na predpísanom tlačive v zmysle § 63 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. (školský zákon) v určených termínoch:


1.
Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania do 20. februára 2017.

(žiaci 8. aj 9. ročníka ZŠ si môžu podať jednu prihlášku na päťročné štúdium na bilingválnej slovensko-španielskej sekcii Ramona y Cajala so zameraním – 7902 J 74 gymnázium na našej škole – prijímacie skúšky sú vo štvrtok 30. marca 2017)
Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy).


2. Pre ostatné študijné a učebné odbory do 10. apríla 2017.
A)
Žiaci 9. ročníka ZŠ si môžu podať jednu z dvoch prihlášok na štvorročné štúdium na našom gymnáziu – prijímacie skúšky sú v dvoch termínoch v máji: 9. máj 2017 a 11. máj 2017.
Každý žiak 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na strednej škole – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy
B)
Žiaci 5. ročníka ZŠ sa môžu hlásiť študovať na osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky na našej škole – prijímacie skúšky sú v dvoch termínoch v máji: 9. máj 2017 a 11. máj 2017.
Každý žiak 5. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na osemročné gymnázium – buď na dve rôzne gymnáziá alebo na dva rôzne študijné odbory toho istého gymnázia.


Na každej prihláške musí byť vyznačený termín konania prijímacej skúšky:

○ buď I. termín – 9. máj 2017 (utorok) alebo II. termín – 11. máj 2017 (štvrtok)


Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje:

○ meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ
○ meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt na zákonných zástupcov

Uchádzač o štúdium na strednej škole k prihláške priloží doklad, že je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže.

Stiahnuť tento dokument vo formáte pdf