Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

 • Naše gymnázium patrí medzi 5 najväčších gymnázií - v súčasnosti máme 800 žiakov.
 • Napriek veľkému počtu žiakov vládne na našom gymnáziu ( vďaka učiteľom a žiakom) príjemná atmosféra a ústretová komunikácia typická najmä pre malé školy
 • Sme jediné gymnázium v Nitrianskom kraji, ktoré má triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky, v ktorej dosahujeme vynikajúce výsledky.
 • Všetci žiaci si v predposlednom roku štúdia volia časť predmetov a učiteľov podľa svojho záujmu a v poslednom roku štúdia ich výber tvorí tretinu ich týždenného rozvrhu hodín.
 • Dosahujeme vynikajúce výsledky v matematike a slovenskom jazyku v externej časti maturít v rámci kraja aj v rámci Slovenska.
 • Naši žiaci dosahujú výborné percento umiestnenia sa na univerzitách (minulý školský rok to bolo 96,55%).
 • Veľa žiakov sa zúčastňuje predmetových olympiád a iných súťaží a dosahujeme v nich výborné výsledky .
 • Máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov
 • V študijnom programe je zvýšený počet hodín matematiky, fyziky, chémie a biológie oproti iným školám
 • Prírodovedné predmety , matematika aj slovenský jazyk sú počas celého štúdia v každom ročníku 1 hodinu týždenne delené na skupiny.
 • Okrem angličtiny si žiaci môžu voliť nemecký, francúzsky, ruský , španielsky a latinský jazyk a ako nepovinný predmet aj islandský jazyk.
 • Španielsky jazyk vyučujú 5 rodení španielski lektori
 • nemecký jazyk si žiaci zlepšujú na každoročných výmenných pobytoch s bavorským gymnáziom v Garmischpartenkirchene
 • každoročne prichádza nemecký lektor vyučovať našich žiakov na hodiny nemčiny
 • Máme veľmi dobré podmienky na vyučovanie informatiky, ktoré pokrývame vlastnou študijnou literatúrou.
 • Okrem informatiky si žiaci môžu voliť aj aplikovanú informatiku a programovanie, (vyučuje sa v 6 programovacích jazykoch) a od školského roku 2017/18 aj predmet počítačová grafika a webdizajn.
 • Škola je na internet pripojená optickým káblom (1 Gbps) a samozrejmosťou je školská wifi sieť.
 • Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, vo všetkých učebniach sú dataprojektory, okrem troch učební informatiky aj ďalšie učebne sú plne vybavené tabletmi alebo notebookmi.
 • Gymnázium disponuje aulou s veľkým pódiom (kapacita 400 miest na sedenie)
 • Modernými počítačmi sú vybavené aj fyzikálne laboratóriá, ktoré umožňujú realizovať experimentálne merania.
 • Na našom gymnáziu sú veľmi dobré podmienky pre športovú činnosť- telocvičňa na loptové hry, telocvičňa na gymnastiku a posilňovanie, krytý bazén a vonkajší športový areál.
 • Škola každoročne usporadúva Športové dni riaditeľa školy
 • Škola sa zameriava na netradičné športy – máme napríklad úspešný floorballový tím
 • Vyučujúci telocviku poskytujú bohatú krúžkovú športovú činnosť (jóga, plávanie, posilňovanie, vybíjaná a volejbal).
 • Na gymnáziu prebieha školská futbalová liga
 • V 1.-4. ročníku osemročného štúdia je zvýšený počet hodín telesnej a športovej výchovy na 3 hodiny týždenne
 • Počas celého štúdia tvorí súčasť vyučovania telocviku plávanie
 • Počas školského roka pravidelne usporadúvame športové súťaže: Párovský Sparťan (súťaž v posilňovaní), Párovské päťdesiatky (súťaž v plávaní), Vianočný futbalový turnaj, Volejbalový aprílový turnaj
 • Prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú predmetové exkurzie v každom ročníku štúdia (Brezová pod Bradlom, Myjava, Bratislava, Modra, Banská Bystrica, Budapešť, Oswienčim a Krakow, Viedeň a ďalšie)
 • Každoročne usporadúvame viacdňové exkurzie , do ktorých sa žiaci môžu hlásiť podľa svojho výberu (Francúzsko, Štáty Beneluxu, Londýn a okolie, Španielsko, Taliansko a pod.)
 • Žiakov všetkých ročníkov vedieme ku kultúre pravidelnými návštevami divadelných predstavení – navštevujeme  DAB v Nitre a Staré divadlo Karola Spišáka
 • Tradícia imatrikulačných, valentínskych a „aprílesových“ diskoték
 • Tradícia školského plesu maturantov v mesiaci apríl
 • Úzka partnerská spolupráca s DAB (aj pri vyučovaní)
 • Počas štúdia sa môžu žiaci každoročne zúčastňovať niekoľkodňových výmenných pobytov v Báčskom Petrovci (Srbsko) a v Garmischpartenkirchene (Nemecko)
 • V školskom roku 2016/2017 začala partnerská spolupráca a výmenné pobyty so strednou školou v USA (Neque Valley High School)
 • Na škole pôsobí žiacky Spevácky zbor
 • Žiaci pravidelne pripravujú v profesionálnom rádiovom štúdiu rozhlasové vysielanie Párovského rozhlasu
 • Žiaci vydávajú 3 časopisy: NEZMAR, PÁROVČAN a po španielsky písaný A VER
 • Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa vynikajúco varí (v súčasnosti máme 670 stravníkov)
 • Počas celého dňa je žiakom k dispozícii moderný školský bufet s veľkým množstvom sortimentu ,s teplými jedlami a s čerstvým sladkým aj slaným pečivom.

Prečo študovať v slovensko-španielskej bilingválnej sekcii Ramón y Cajala?

 • Sme jediné bilingválne gymnázium v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré vzniklo medzivládnou dohodou ( konkrétne ide o dohodu Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva)
 • Sme prvé a najstaršie slovensko-španielske bilingválne gymnázium na Slovensku a v strednej Európe vôbec (od roku 1995)
 • Na základe návrhu španielskej strany prijala sekcia čestný názov podľa nositeľa Nobelovej ceny za medicínu Ramóna y Cajala
 • Obsah vyučovania a spôsob maturitnej skúšky je totožný s vyučovaním na španielskych školách
 • Po prvom roku štúdia a zvládnutí španielčiny žiaci v španielčine okrem jazyka a literatúry študujú po španielsky aj matematiku, fyziku, chémiu a biológiu, neskôr geografiu, španielske dejiny a španielske umenie
 • Keďže sa štúdium riadi medzivládnou dohodou, žiaci neštudujú len španielsky jazyk ako cudzí jazyk, ale študujú španielsky jazyk a literatúru v takom istom množstve a hĺbke ako na strednej škole v Španielsku
 • Písomnú maturitnú skúšku zo španielčiny zadáva a hodnotí španielska strana
 • Ústnu maturitnú skúšku žiaci skladajú pred inšpektorom a zástupcom španielskeho ministerstva školstva
 • Maturitnú skúšku zo slovenčiny žiaci absolvujú vo štvrtom ročníku, ostatné predmety až v piatom ročníku
 • Vyučovanie španielčiny a predmetov po španielsky zabezpečujú každoročne štyria učitelia zo Španielskeho kráľovstva
 • Udržiavame výborné kontakty s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva
 • Učebnice španielčiny a učebnice zo španielskych škôl poskytuje španielske veľvyslanectvo
 • Väčšina všetkých hodín je počas štúdia učená rodenými Španielmi
 • V prvom ročníku majú žiaci 20 hodín španielčiny týždenne
 • Dôraz na štúdium prírodných vied v španielčine
 • Vydávame študentský španielsky časopis A ver
 • Žiaci navštevujú španielsky divadelný súbor
 • Každoročne pripravujeme Španielsky deň
 • Spolupracujeme s katedrou romanistiky na Fif UKF v Nitre a pripravujeme Hispánske dni
 • Spolu s lektormi pripravujeme v priestoroch nášho gymnázia na národnej úrovni Matematickú olympiádu v španielčine
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje, získava zároveň všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka!
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje a súčasťou maturity je aj jeden prírodovedný predmet v španielčine, získava zároveň odbornú jazykovú skúšku C1 zo španielskeho jazyka a certifikát Španielskeho kráľovstva, ktorý má váhu maturity skladanej rodenými Španielmi a umožňuje vstup na štúdium na španielskych univerzitách.