Letné prázdniny (3. júl 2017 - 31. august 2017)

summer
Želáme Vám pekné letné prázdniny,

načerpajte veľa síl do nového školského roku :-)


Vidíme sa v pondelok 4. septembra 2017!

ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN: 
  V týždni od 3.7. - 7.7.2017 iba v utorok 4.7. 8:00 - 12:00
V ostatných dňoch každú STREDU 8:00 - 12:00

Novinky

 

Ponuka voliteľných predmetov pre školský rok 2017/2018

PREDMATURITNÝ ROČNÍK - študenti 3. ročníka štvorročného štúdia III.A, III.B, III.C, študenti VII.OG

PREDMATURITNÝ ROČNÍK - študenti 4. ročníka päťročného štúdia - IV.E

MATURITNÝ ROČNÍK - študenti 4. ročníka štvorročného štúdia IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, študenti VIII.OG

MATURITNÝ ROČNÍK - študenti 5. ročníka päťročného štúdia - V.E

Milí študenti, 

na voliteľné predmety sa budete môcť prihlásiť od 19. apríla 2017 do 2. júna 2017 ONLINE prostredníctvom EDUPAGE (elektronickej žiackej knižky). 
Postup prihlasovania sa a ďalšie informácie budú zverejnené 19. apríla 2017.

Voliteľné predmety

PONUKA VOLITEĽNÝCH PREDMETOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

PREDMATURITNÝ ROČNÍK - študenti 3. ročníka štvorročného štúdia III.A, III.B, III.C, študenti VII.OG

PREDMATURITNÝ ROČNÍK - študenti 4. ročníka päťročného štúdia - IV.E

MATURITNÝ ROČNÍK - študenti 4. ročníka štvorročného štúdia IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, študenti VIII.OG

MATURITNÝ ROČNÍK - študenti 5. ročníka päťročného štúdia - V.E

Milí študenti,
na voliteľné predmety sa budete môcť prihlásiť od 19. apríla 2017 do 2. júna 2017 ONLINE prostredníctvom EDUPAGE (elektronickej žiackej knižky).
Postup prihlasovania sa a ďalšie informácie budú zverejnené 19. apríla 2017.


Informácie o voliteľných predmetoch pre žiakov 4. ročníka a V.D:
Semináre IV.A
Semináre IV.B
Semináre IV.C
Semináre IV.D
Semináre V.D
 

Kam na VŠ

Výchovný poradca: Mgr. Petra Lou Vega
Konzultačné hodiny: piatok 1. - 3. hodina (kabinet španielskeho jazyka - 4. podlažie)

Informácie pre záujemcov o štúdium na konkrétnych vysokých školách:

Umiestnenie žiakov na VŠ

vysoke skoly 15 16

Maturita 2017

nucemPrihlasovanie žiakov na MS:

 • žiaci IV.A,B,C,D, E a V.D sa prihlasujú na MS do 30. 9. 2016
 • v odôvodnených prípadoch môžu uskutočniť zmenu do 15. 10. 2016
 • žiaci sa povinne prihlasujú zo štyroch predmetov

Voľba predmetov pre štvorročné štúdium:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • povinný cudzí jazyk (ANJ, NEJ, FRJ, SJA) na úrovni B2
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo zo skupiny spoločenskovedných a iných (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra)
 • ďalší voliteľný predmet

Povinný cudzí jazyk
Z tohto zvoleného jazyka vykonajú žiaci maturitnú skúšku v plnom rozsahu, teda EČ, PFIČ a ÚFIČ.

Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných musí mať minimálnu týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín – môže sa pripočítať aj „seminár“ z daného predmetu.

Ďalší voliteľný predmet nemá obmedzenie hodinovou dotáciou, v tejto skupine môže byť aj cudzí jazyk na úrovni B1 alebo B2 – z tohto jazyka vykoná žiak len ÚFIČ.
Opäť je možnosť zvoliť si ktorýkoľvek predmet.

Voľba predmetov pre päťročné štúdium:

 • španielsky jazyk a literatúra C1
 • dva voliteľné predmety

Ak chce žiak získať španielsky titul maturanta (certifikát podpísaný a potvrdený inšpektorom Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva) musí jeden z voliteľných predmetov byť zo skupiny:

 • biológia, chémia, matematika alebo fyzika v španielskom jazyku

Druhý voliteľný predmet môže byť napr. anglický jazyk – úroveň B2, alebo ktorýkoľvek predmet, ktorý žiak absolvoval. 
Ak si žiaci zvolia anglický jazyk úroveň B2, vykonajú EČ, PFIČ aj ÚFIČ. (Ak maturuje žiak napr. z biológie v španielskom jazyku, nemôže súčasne maturovať z biológie v slovenskom jazyku). 

Ak by si maturant nevybral predmet, ktorý bude absolvovať v španielskom jazyku – teda oba voliteľné predmety v slovenskom jazyku – jeden voliteľný predmet musí byť zo skupiny predmetov prírodovedné (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo spoločenskovedné a iné (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra) a musí mať týždennú hodinovú dotáciu 6 hodín. Do súčtu možno zarátať aj hodiny „semináru“ z daného predmetu.

Výber druhého voliteľného predmetu nie je obmedzený hodinovou dotáciou.

Žiaci všetkých študijných zameraní sa môžu prihlásiť aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku, najviac z dvoch predmetov. Treba zodpovedne zvážiť, či je maturita z vybraného predmetu skutočne potrebná. Väčšina žiakov, ktorí boli v minulých šk. rokoch na dobrovoľnú MS prihlásení, odstúpili od skúšky ešte pred konaním písomných častí.

Začlenení žiaci súčasne s prihláškou podajú žiadosť o úpravu podmienok MS s odporúčaniami špeciálneho pedagóga.

Prihlášky na MS 2017 so žiakmi vyplnia triedni učitelia na triednických hodinách do 30. septembra 2016.


Dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017
nájdete
v dokumente Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov.

Informácie o maturitných skúškach na webovom sídle www.nucem.sk/sk/maturita

 
Porovnanie výsledkov externej časti MS

Organizácia školského roka

 1. Školský rok 2016/2017 sa začína v utorok 1. septembra 2016 (Štátny sviatok)

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 5. septembra 2016

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 6. septembra 2016  

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v utorok 31. januára 2017

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v stredu 1. februára 2017 a končí v piatok 30. júna 2017

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 24. január 2017 (utorok)

  • za 2. polrok – 22. jún 2017 (štvrtok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 11. máj 2017 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 15. november 2016 (utorok)  a  4. apríl 2017 (utorok)

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v piatok 28. októbra 2016 a končia sa v stredu 1. novembra 2016, vyučovanie sa začne v stredu 2. novembra 2016

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v piatok 23. decembra 2016 a končia sa v piatok 6. januára 2017, vyučovanie sa začne v pondelok 9. januára 2017

 10. Polročné prázdniny sú v piatok 3. februára 2017

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 20. februára 2017 do 24. februára 2017

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 13. apríla 2017 a končia v utorok 18. apríla 2017, vyučovanie sa začína v stredu 19. apríla 2017

 13. Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 3. júla 2017 a končia v piatok 31. augusta 2017

 14. Imatrikulácie sa konajú v piatok 18. novembra 2016

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 2. decembra 2016

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 10. februára 2017

 17. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 14. marec 2017 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.E) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 15. marec 2017 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 16. marec 2017 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 28. marec 2017 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.D) – písomná MS

 18. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 22. – 26. máj  2017 – 4-ročné štúdium

  • 22. – 24. máj  2017 – V.D

  • 22. – 23. jún 2017 – IV.E (SJL) – ústna forma internej časti MS

 19. Prijímacie skúšky budú:

  • 28. marec 2017 (utorok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 9. máj 2017 (utorok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 11. máj 2017 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 20. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. cvičenie – marec 2017

  • 2. cvičenie – máj 2017

 21. Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka – máj 2017

 22. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 23. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v piatok o 8,00 hod.

 24. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 25. Zasadnutia RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2016/2017

  • 27. septembra 2016

  • 15. novembra 2016

  • 17. januára 2017 (konzultačný deň)

  • 4. apríla 2017

  • 6. júna 2017 (konzultačný deň)

 

Stiahnuť dokument Organizácia školského roka 2016/2017 vo formáte pdf