Letné prázdniny (1. júl 2018 - 31. august 2018)

summer
Želáme Vám pekné letné prázdniny,

načerpajte veľa síl do nového školského roku :-)


Vidíme sa v pondelok 3. septembra 2018!

ÚRADNÉ HODINY POČAS JÚLA
 Každú STREDU 8:00 - 12:00

Novinky

 

Kam na VŠ

Výchovný poradca: Mgr. Petra Lou Vega
Konzultačné hodiny: piatok 1. - 3. hodina (kabinet španielskeho jazyka - 4. podlažie)

Informácie pre záujemcov o štúdium na konkrétnych vysokých školách:

Umiestnenie žiakov na VŠ

vysoke skoly 2017 2018

Maturita 2018

nucemPrihlasovanie žiakov na MS:

 • žiaci IV.A,B,C,D, E a V.E sa prihlasujú na MS do 30. 9. 2017
 • v odôvodnených prípadoch môžu uskutočniť zmenu do 15. 10. 2017
 • žiaci sa povinne prihlasujú zo štyroch predmetov

Voľba predmetov pre štvorročné štúdium:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • povinný cudzí jazyk (ANJ, NEJ, FRJ, SJA) na úrovni B2
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo zo skupiny spoločenskovedných a iných (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra)
 • ďalší voliteľný predmet

Povinný cudzí jazyk
Z tohto zvoleného jazyka vykonajú žiaci maturitnú skúšku v plnom rozsahu, teda EČ, PFIČ a ÚFIČ.

Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných musí mať minimálnu týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín – môže sa pripočítať aj „seminár“ z daného predmetu.

Ďalší voliteľný predmet nemá obmedzenie hodinovou dotáciou, v tejto skupine môže byť aj cudzí jazyk na úrovni B1 alebo B2 – z tohto jazyka vykoná žiak len ÚFIČ.
Opäť je možnosť zvoliť si ktorýkoľvek predmet.

Voľba predmetov pre päťročné štúdium:

 • španielsky jazyk a literatúra C1
 • dva voliteľné predmety

Ak chce žiak získať španielsky titul maturanta (certifikát podpísaný a potvrdený inšpektorom Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva) musí jeden z voliteľných predmetov byť zo skupiny:

 • biológia, chémia, matematika alebo fyzika v španielskom jazyku

Druhý voliteľný predmet môže byť napr. anglický jazyk – úroveň B2, alebo ktorýkoľvek predmet, ktorý žiak absolvoval. 
Ak si žiaci zvolia anglický jazyk úroveň B2, vykonajú EČ, PFIČ aj ÚFIČ. (Ak maturuje žiak napr. z biológie v španielskom jazyku, nemôže súčasne maturovať z biológie v slovenskom jazyku). 

Ak by si maturant nevybral predmet, ktorý bude absolvovať v španielskom jazyku – teda oba voliteľné predmety v slovenskom jazyku – jeden voliteľný predmet musí byť zo skupiny predmetov prírodovedné (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo spoločenskovedné a iné (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra) a musí mať týždennú hodinovú dotáciu 6 hodín. Do súčtu možno zarátať aj hodiny „semináru“ z daného predmetu.

Výber druhého voliteľného predmetu nie je obmedzený hodinovou dotáciou.

Žiaci všetkých študijných zameraní sa môžu prihlásiť aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku, najviac z dvoch predmetov. Treba zodpovedne zvážiť, či je maturita z vybraného predmetu skutočne potrebná. Väčšina žiakov, ktorí boli v minulých šk. rokoch na dobrovoľnú MS prihlásení, odstúpili od skúšky ešte pred konaním písomných častí.

Začlenení žiaci súčasne s prihláškou podajú žiadosť o úpravu podmienok MS s odporúčaniami špeciálneho pedagóga.

Prihlášky na MS 2018 so žiakmi vyplnia triedni učitelia na triednických hodinách do 30. septembra 2017.

 1. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.E) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 14. marec 2018 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 15. marec 2018 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 26. marec 2018 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.E) – písomná MS

 2. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 21. – 25. máj  2018 – 4-ročné štúdium

  • 21. – 23. máj  2018 – V.E

  • 21. – 22. jún 2018 – IV.E (SJL) – ústna forma internej časti MSDôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018
nájdete
v dokumente Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov.

Informácie o maturitných skúškach na webovom sídle www.nucem.sk/sk/maturita

 
Porovnanie výsledkov externej časti MS

Organizácia školského roka

 1. Školský rok 2017/2018 sa začína v utorok 1. septembra 2017 (Štátny sviatok)

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 4. septembra 2017

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 5. septembra 2017  

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v utorok 31. januára 2018

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v stredu 1. februára 2018 a končí v piatok 29. júna 2018

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 25. január 2018 (štvrtok)

  • za 2. polrok – 21. jún 2018 (štvrtok)   

  • pre 4. ročník a V.E – 10. máj 2018 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 14. november 2017 (utorok)  a  10. apríl 2018 (utorok)

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v pondelok 30. októbra 2017 a končia sa v stredu 1. novembra 2017, vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. novembra 2017

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 23. decembra 2017 a končia sa v piatok 5. januára 2018, vyučovanie sa začne v pondelok 8. januára 2018

 10. Polročné prázdniny sú v piatok 2. februára 2018, vyučovanie sa začne v pondelok 5. februára 2018

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 5. marca 2018 do 9. marca 2018

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 29. marca 2018 a končia v utorok 3. apríla 2018, vyučovanie sa začína v stredu 4. apríla 2018

 13. Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 2. júla 2018 a končia v piatok 31. augusta 2018

 14. Imatrikulácie sa konajú vo štvrtok 16. novembra 2017

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 8. decembra 2017

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 9. februára 2018

 17. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.E) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 14. marec 2018 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 15. marec 2018 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 26. marec 2018 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.E) – písomná MS

 18. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 21. – 25. máj  2018 – 4-ročné štúdium

  • 21. – 23. máj  2018 – V.E

  • 21. – 22. jún 2018 – IV.E (SJL) – ústna forma internej časti MS

 19. Prijímacie skúšky budú:

  • 5. apríl 2018 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 14. máj 2018 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 17. máj 2018 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 20. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. cvičenie – marec 2018

  • 2. cvičenie – máj 2018

 21. Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka – máj 2018

 22. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 23. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v piatok o 8,00 hod.

 24. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 25. Zasadnutia RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2017/2017

  • 26. septembra 2017

  • 14. novembra 2017

  • 9. januára 2018 (konzultačný deň)

  • 10. apríla 2018

  • 5. júna 2018 (konzultačný deň)

Podkategórie