Družba

Vznik družby s Neuqua Valley High School (USA)

nitra and gymparDňa 26. apríla 2017 navštívila naše gymnázium 12-členná delegácia z družobného mesta Naperville v USA. Cieľom ich návštevy bola príprava memoranda o partnerstve nášho gymnázia s Neuqua High School. Počas návštevy si delegácia prezrela školu, navštívili vyučovacie hodiny a stretli sa s našimi žiakmi a spolu diskutovali. Americkí študenti poslali tým našim vlajku svojej školy a naši žiaci pre nich pripravili v angličtine video o našej škole. Člen delegácie Jack Niekamp povedal: We were impressed with the language skills of your students. Návšteva bola úspešná a v Neuqua High School riaditeľ Bob McBride privíta našich žiakov v októbri 2017.

01 02 03

Družba

Naše gymnázium udržiava už niekoľko desiatok rokov družobné styky s Werdenfelským gymnáziom v Garmisch-Partenkirchene v Nemecku (od roku 1995) a s Gymnáziom Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbsku (od roku 1992). Tieto výmenné pobyty sú veľkým pozitívom pre študentov a učiteľov, ktorí majú takto možnosť spoznať krajinu, mestá, rodiny a ich mentalitu. Vzájomné vzťahy sa rozširujú a prehlbujú, a to vďaka pravidelným každoročným výmenám žiakov a učiteľov z týchto gymnázií. 

Svoje jazykové vedomosti si môžu žiaci overiť počas návštevy Werdenfelského gymnázia v Garmisch-Partenkirchene a v čase, ktorý trávia v nemeckých rodinách. Spoznávajú bližšie každodenný život v bavorskej rodine počas niekoľkých dní, ktoré tu strávia. Nemeckí učitelia pripravia veľmi pestrý program na celý pobyt. Súčasťou zájazdu je, samozrejme, turistika, veď mesto Garmisch-Partenkirchen je v centre nemeckých Álp. Na najvyššie položené končiare sa žiaci vyvezú lanovkou a dolu idú zväčša peši. Študenti z Nitry nemajú takú dobrú kondíciu ako obyvatelia z hôr. Každoročne navštívime aj bavorské zámky, ktoré dal postaviť bavorský kráľ Ľudwig II. (Neuschwanstein, Linderhof). Neodmysliteľnou súčasťou je aj návšteva malebných nemeckých mestečiek Oberau, Mittenwald, Oberammergau, ale aj hlavného mesta Bavorska Mníchova. Výmenný pobyt je recipročný. Na jeseň vycestujú žiaci do Garmisch-Partenkirchenu, lebo v tomto čase je tu v horách najstabilnejšie počasie roka. Na jar prídu žiaci a ich pedagógovia z Werdenfelského gymnázia do Nitry, kde ich čaká tiež zaujímavý program – ako je návšteva hlavného mesta Bratislavy, zámkov – Bojnice, Červený Kameň, Topoľčianky, Piešťany. Veľmi pozitívne je, že niektorí žiaci zostávajú i naďalej v kontakte, ba mnohí dokonca pokračujú vo vzájomných návštevách.

Výmenný pobyt s Gymnáziom J. Kollára v Báčskom Petrovci má veľmi podobný charakter ako výmenný pobyt v Nemecku. Jeho cieľom je tiež upevňovanie priateľských a kolegiálnych vzťahov. V Báčskom Petrovci žije početná slovenská menšina, ktorá si zachováva slovenskú národnú identitu, udržiava tradície a hovorí krásnou slovenčinou. Každoročne sa zúčastní tohto zájazdu pomerne početná skupina Nitranov a Petrovčanov. Výmenný pobyt je plánovaný tiež na jeseň a Petrovčania prídu na jar, keď je v Nitre veľmi príjemné počasie. Program, ktorý pripravujú kolegovia z Petrovca, je tiež nezabudnuteľný. Asi dve hodiny od Báčskeho Petrovca je hlavné mesto Srbska Belehrad. Je to veľkomesto s mnohými pamätihodnosťami, ku ktorým neodmysliteľne patrí pevnosť Kalemegdan. Atraktívna je aj návšteva druhého najväčšieho mesta Srbska – Nového Sadu, ktoré je zároveň najväčším mestom v provincii Vojvodina. 

O družobné výmenné pobyty je zo strany všetkých troch gymnázií veľký záujem, pretože sú pre študentov aj pre učiteľov veľkým prínosom. Vychovávajú žiakov k tolerancii a k otvorenosti k iným národom. Žiaci pritom spoznávajú kus sveta, nové krajiny ich zvyky a kultúry. Podporujú vznik priateľstva a zlepšujú svoju jazykovú zdatnosť. 

Strana 4 z 4