Ďalšie projekty

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

cena vojvodu z edinburghuNaše gymnázium ako prvé v Nitrianskom samosprávnom kraji podpísalo zmluvu o spolupráci a licenciu na zapojenie sa do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Program je určený pre žiakov:
1. - 3. ročníka 4-ročného gymnázia
1. - 4. ročníka 5-ročného gymnázia
5. - 7. ročníka 8-ročného gymnázia

Žiak, ktorý sa chce zapojiť, napíše motivačný list (obsahujúci meno, priezvisko a triedu, dôvody, pre ktoré sa chce projektu zúčastniť, svoje očakávania z realizácie projektu a svoje prípadné skúsenosti s dobrovoľníctvom a športom), ktorý do pondelka 26.9.2016 odovzdá koordinátorovi projektu na škole Mgr. Karolovi Guldanovi. Zoznam vybraných účastníkov zverejníme na webe školy 3. októbra 2016.

LOGO Miestne centrum S hrdosťou poskytujeme

Členovia tímu:
Mgr. Karol Guldan - koordinátor
RNDr. Jozef Piroško
Mgr. Simona Nedasová
Mgr. Adriana Forró

Webové sídlo Národnej kancelárie projektu: www.dofe.sk
Webové sídlo Medzinárodnej nadácie projektu: www.intaward.org

Enviroprojekt 2016 "VODA – rieka života"

enviroprojekt logoMŠVVaŠ SR vybralo na realizáciu enviroprojekt „Voda – rieka života“. Na projekte sa budú podieľať žiaci III.E bilingválnej sekcie Ramón y Cajala pod taktovkou koordinátorky RNDr. Zuzany Chovanovej.

Voda je dôležitou súčasťou organizmov, je zdrojom potravy pre organizmy, dostatok vody zlepšuje a skvalitňuje život človeka a zároveň je súčasťou rôznych ekosystémov. Život v dnešnej modernej spoločnosti si nevieme bez vody predstaviť, a preto je potrebné ju racionálne a efektívne využívať, aby bola dostupná aj pre ďalšie generácie. Žiaci si prostredníctvom projektu osvoja základy vedeckej práce, zúčastnia sa rôznych aktivít, ktoré efektívne využijú pri riešení danej problematiky. 

Aktivity v rámci projektu:

  • Prednášky a aktivity s lekármi, pracovníkmi vedeckých pracovísk a SAŽP
  • Exkurzia do vodární a čističky odpadových vôd
  • Práca v biologickom laboratóriu a analýza vzoriek vôd z mnohých regiónov SR
  • Propagácia aktivít súvisiacich s čistotou vôd
  • Sprístupňovanie výsledkov, ktoré projekt prinesie a usporiadanie konferencie

Jednotlivé aktivity budeme priebežne zverejňovať na webovej stránke školy. 

Za logo projektu ďakujeme Tobiášovi Ondrušovi z I.D.

SOČ

chlapci perexDňa 4. marca 2019 o 9:00 sa v aule nášho gymnázia konalo školské kolo 41. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Táto súťaž spočívala vo vypracovaní vlastnej odbornej práce na jednu z predvolených vedných odborov (17), a to formou vypracovania riešenia problému alebo úlohy, návrhom technického zariadenia, či funkčného modelu, alebo návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím. Po vypracovaní práce nasledovala jej vlastná obhajoba vo forme prezentácie a diskusie na zvolenú problematiku. Z mnohých záujemcov sa napokon podarilo prácu dokončiť 5 študentom: Timotej Černák VII.OG, Ondrej Chatrnuch II.B, Tomáš Jakuš II.B, Timotej Kopáč II.B a Juraj Volešíni II.B.

Po prezentácii sa hodnotiaca komisia jednotne zhodla na posunutí všetkých prác do krajského kola, ktoré sa konalo 27. marca 2019 na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Nitre. V nespočetnej a kvalitnej konkurencii sa podarilo Tomášovi Jakušovi získať 3. miesto, za jeho Využitie paradoxov vo vyučovacom procese.
Súťažiacim gratulujeme za úspešnú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v ďalšom bádaní.
Pozrite si niekoľko fotografií vo Fotogalérii

Zdravie na tanieri

zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m
zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m

Projekt "Cubic mile"

V septembri 2009 sme začali pracovať na európskom projekte „Cubic miles“ spolu s Oranje Nassau College - lýceom zo Zoetermeeru v Holandsku a základnou školou Na Valech v Litoměřiciach z Českej republiky. Holandskí partneri, pani Anette de Yong osobne, iniciovali projekt, pretože už mali skúsenosti s podobnými projektami z predchádzajúcich rokov.

Prípravné stretnutie všetkých pedagógov pracujúcich na projekte sa uskutočnilo v Litoměřiciach, v októbri 2009.

Inovácia profesijných spôsobilostí učiteľov prírodovedných predmetov

Projekt má za úlohu poskytnúť učiteľom prírodovedných predmetov, aby obnovili svoje učiteľské kompetencie predovšetkým v oblasti integrácie moderných technológií do vyučovacích postupov.

Projekt je realizovaný KZDF FMFI UK v Bratislave.

V rámci tohto projektu škola získala merací systém CoachLabII+ (interfejs, senzory na meranie teploty, tlaku a magnetickej indukcie, ale aj softvér umožňujúci spracovanie meraní prostredníctvom počítača). Študenti sa môžu naučiť pracovať s modernými fyzikálnymi pomôckami, spracovávať videomerania a analyzovať výsledky náročnejších fyzikálnych experimentov.

linky:

Web stránka projektu  

Foto: Prezentácia pre učiteľov 1.6 2006

         Hodina 2.A – merania s využitím teplotného a tlakového senzora

            video : Kryštalizácia tiosíranu sodného (2 videá)- Video 1Video 2

Implementácia kľúčových kompetencií v školskom vzdelávacom programe a modernizácia vyučovania prírodovedných predmetov

Informácie o projekte