Študentský parlament

Študentský parlament

fotoparlament

Študentský parlament gymnázia Párovská 1 v Nitre je združenie, ktoré organizuje rôzne školské a mimoškolské akcie, stará sa o zlepšovanie vzťahov medzi študentmi a učiteľmi, zlepšuje školský systém, rieši výchovno-vzdelávacie problémy, presadzuje študijné a sociálne záujmy študentov, navrhuje opatrenia na zlepšenie činnosti v škole, pomáha s riešením školských priestupkov, nadväzuje kontakty s inými stredoškolskými študentskými združeniami na Slovensku i v zahraničí a snaží sa čo najlepšie slúžiť potrebám našich študentov.

Každá trieda má vlastného zástupcu (predsedu), ktorý je členom tejto organizácie a má určité práva a povinnosti. Predsedovia majú právo voliť a byť volení do ŠP GP, podieľať sa na organizovaní školských a mimoškolských aktivít a zastupovať návrhy a témy svojej triedy. Ich povinnosťami je zúčastňovať sa na parlamentných stretnutiach, aktívne sa zapájať do organizovania akcií či rozoberania problémov a tém, snažiť sa presadzovať svoje návrhy a oboznamovať svoju triedu s dôležitosťami prerokovanými na stretnutí.
V priebehu školského roka sa usporadúvajú parlamentné stretnutia, na ktorých sa diskutuje o akciách, udalostiach, povinnostiach, problémoch a návrhoch študentov.

V posledných rokoch sme vybudovali príjemnú atmosféru v duchu školských diskoték, besiedok, prezentácií, plesu, športových dní a rôznych iných udalostí. Školský parlament povzbudzuje študentské talenty a nápady akciami ako deň Športu, talentová show, imatrikulácie, vystúpenia, divadlá a tiež podporuje školský časopis Nezmar.

V rámci školy sa snažíme vytvoriť lepšiu komunikáciu a vzťahy medzi našimi študentami, ale aj inými školami. Spolupracovali sme už s gymnáziom Golianova 68, Hotelovou Akadémiou či organizáciami Rotary, Inlingua a mnohými ďalšími.

Dúfame, že sa každým rokom budeme viac a viac zlepšovať a prinášať stále nové nápady pre skrášlenie nášho stredoškolského života.

Členovia ŠP GP

Predsedkyňa: Dominika Machová (IV.D)
Podpredseda: Mgr. Juraj Fuska
Tajomníčka: Nataša Elkrief (V.E)

Ostatní členovia:

Viera Lukáčová I.A
Ondrej Chatrnúch I.B
Maroš Marko I.C
Alexandra Szabó I.D
Nikoleta Kecskésová II.A
Viviana Matyóová II.B
Tomáš Varga II.C
Katarína Čimborová II.D
Marek Dovičovič III.A
  III.B
Katarína Petrániová III.C
Katarína Kanásová III.D
  IV.A
Diana Pakošová IV.B
Karolína Kolejáková IV.C
Martina Michaleová IV.E
Nina Hlavačková V.OG
Melisa Patúcová VI.OG
Tereza Tódová VII.OG
Barbora Birčáková VIII.OG


Plánováné akcie

November Imatrikulácie 2017, Imatrikulačná diskotéka
December Vianočné trhy, Beseda s vysokoškolákmi
Január Besiedka o seminároch
Február Valentínska diskotéka
Apríl Apríles, Maturitný ples
Máj Ročenka
Jún Športové dni

Strana 2 z 2