Pre budúcich študentov


Prečo študovať v slovensko-španielskej bilingválnej sekcii Ramón y Cajala?

8r

 • Sme jediné bilingválne gymnázium v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktoré vzniklo medzivládnou dohodou (konkrétne ide o dohodu Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva).
 • Sme prvé a najstaršie slovensko-španielske bilingválne gymnázium na Slovensku a v strednej Európe vôbec (od roku 1995).
 • Na základe návrhu španielskej strany prijala sekcia čestný názov podľa nositeľa Nobelovej ceny za medicínu Ramóna y Cajala.
 • Obsah vyučovania a spôsob maturitnej skúšky je totožný s vyučovaním na španielskych školách.
 • Po prvom roku štúdia a zvládnutí španielčiny žiaci v španielčine okrem jazyka a literatúry študujú po španielsky aj matematiku, fyziku, chémiu a biológiu, neskôr geografiu, španielske dejiny a španielske umenie.
 • Keďže sa štúdium riadi medzivládnou dohodou, žiaci neštudujú len španielsky jazyk ako cudzí jazyk, ale študujú španielsky jazyk a literatúru v takom istom množstve a hĺbke ako na strednej škole v Španielsku.
 • Písomnú maturitnú skúšku zo španielčiny zadáva a hodnotí španielska strana.
 • Ústnu maturitnú skúšku žiaci skladajú pred inšpektorom a zástupcom španielskeho ministerstva školstva.
 • Maturitnú skúšku zo slovenčiny žiaci absolvujú vo štvrtom ročníku, ostatné predmety až v piatom ročníku.
 • Vyučovanie španielčiny a predmetov po španielsky zabezpečujú každoročne štyria učitelia zo Španielskeho kráľovstva.
 • Udržiavame výborné kontakty s Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva.
 • Učebnice španielčiny a učebnice zo španielskych škôl poskytuje španielske veľvyslanectvo.
 • Väčšina všetkých hodín je počas štúdia učená rodenými Španielmi.
 • V prvom ročníku majú žiaci 20 hodín španielčiny týždenne.
 • Dôraz na štúdium prírodných vied v španielčine.
 • Vydávame študentský španielsky časopis A ver.
 • Založili sme španielsku recitačnú súťaž pod názvom Festival de poesía.
 • Žiaci navštevujú španielsky divadelný súbor.
 • Každoročne pripravujeme Španielsky deň.
 • Družobné styky s 2 španielskymi gymnáziami a výmenné pobyty v španielskych rodinách.
 • V tomto školskom roku sa pripravuje družba so strednou školou v Mexiku.
 • Spolu s lektormi pripravujeme v priestoroch nášho gymnázia na národnej úrovni Matematickú olympiádu v španielčine.
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje, získava zároveň všeobecnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka!
 • Ak žiak v španielskej sekcii úspešne zmaturuje a súčasťou maturity je aj jeden prírodovedný predmet v španielčine, získava zároveň odbornú jazykovú skúšku C1 zo španielskeho jazyka a certifikát Španielskeho kráľovstva, ktorý má váhu maturity skladanej rodenými Španielmi a umožňuje vstup na štúdium na španielskych univerzitách.
 • Žiaci môžu priamo v škole vykonať medzinárodnú španielsku skúšku DELE - škola je skúšobným centrom DELE a pre žiakov školy dáva španielske veľvyslanectvo významné zľavy (Viac informácií o DELE)

 Pozrite si školský učebný plán pre bilingválne gymnázium - formát pdf
Voliteľné predmety - formát pdf


Prečo študovať v štvorročnej forme štúdia?

 

 • V 4-ročnej forme štúdia máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov.
 • V študijnom programe je zvýšený počet hodín matematiky, fyziky, chémie a biológie oproti iným školám.
 • Okrem angličtiny si žiaci môžu voliť druhý cudzí jazyk: nemecký, taliansky, francúzsky, španielsky a ruský jazyk
 • Od 1. ročníka si môžu voliť aj 3. cudzí jazyk: arabský, japonský, čínsky, alebo latinský jazyk
 • Sme prvé gymnázium na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelanie v ázijských jazykoch.
 • Z japonského jazyka sa žiaci po prvom roku pripravujú na medzinárodný certifikát.
 • Široký výber voliteľných predmetov zo všetkých oblastí (cvičenia z matematiky, dejiny umenia, počítačová grafika, moderné dejiny 20./21.st, seminár z biológie, plávanie, biznis angličtina, ekonomika, právo a pod.).
 • Prvé 2 roky štúdia majú všetci žiaci rovnaký študijný plán, od tretieho ročníka si volia minimálne 3 voliteľné predmety (6 hodín) a v poslednom maturitnom ročníku si volia minimálne 12 hodín (predmet môže byť 2 alebo 4 hodiny do týždňa).
 • Žiaci si volia nielen konkrétne predmety, ale aj učiteľov, ktorí ich dané predmety budú vyučovať.
 • V prvom ročníku žiaci majú neklasifikované predmety cvičenia zo slovenského jazyka a cvičenia z matematiky, kde si zopakujú pravopisné pravidlá a precvičujú a dopĺňajú znalosti z matematiky.

Pozrite si školský učebný plán pre štvorročné všeobecné štúdium - formát pdf
Voliteľné predmety - formát pdfPrečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním MATEMATIKY a ANGLICKÉHO JAZYKA?

 • Trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a anglického jazyka študentom poskytne hlbšie zameranie na 2 veľmi dôležité predmety pre takmer každé univerzitné štúdium: anglický jazyk a matematika.
 • V matematike poskytneme žiakom rovnaký študijný program, v ktorom máme 25-ročné skúsenosti a vzdelávame v ňom aj v 8-ročnej forme štúdia.
 • V oblasti matematiky sa využívajú špecifické materiály spracované a v praxi overené našimi učiteľmi.
 • Vytvárame (v prípade záujmu žiaka) priestor na prípravu na matematické súťaže.
 • Zároveň bude v každom ročníku vyučovanie angličtiny (4 hodiny týždenne) obohatené 2 hodinami anglickej konverzácie.
 • Na vyučovaní ANJ sa bude podieľať anglický lektor.
 • V rámci povinne voliteľných hodín si študent môže zvoliť aj ďalšie predmety v ANJ (história, umenie, literatúra a pod.).
 • Vo vyučovaní angličtiny majú žiaci k dispozícii bohatú anglickú knižnicu.
 • Vo vyučovaní angličtiny pôsobia kvalitní učitelia - autori a spoluautori učebníc a materiálov k maturitným skúškam.
 • Vyučovanie angličtiny možno vhodne prepojiť s výmennými pobytmi na našej americkej družobnej škole v Napperville v štáte Illinois.
 • Záujem o rozšírené vyučovanie angličtiny a matematiky zahlási záujemca po prijatí na štúdium na zápise

Pozrite si školský učebný plán pre tento typ štúdia - formát pdf
Voliteľné predmety - formát pdfPrečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním NEMECKÉHO jazyka?

 • Nemecký jazyk má zvýšenú hodinovú dotáciu na 6 hodín týždenne.
 • Každý štvrťrok týždňové 25-hodinové workshopy s nemeckými lektormi.
 • Každoročné výmenné pobyty v rodinách v Garmischpartenkirchene a účasť na vyučovaní na Werdenfels Gimnasium.
 • Každoročné poznávacie exkurzie do nemecky hovoriacich krajín.
 • Individuálny prístup a konzultácie.
 • Kvalitní a skúsení učitelia nemčiny
 • Trieda s rozšíreným vyučovaním nemčiny má taký istý študijný program ako všeobecná trieda, ale s vyšším počtom hodín nemeckého jazyka.
 • Záujem o rozšírené vyučovanie nemčiny zahlási záujemca po prijatí na štúdium na zápise.
 • Predchádzajúce znalosti nemčiny nie sú potrebné!


Prečo študovať v štvorročnej forme
s rozšíreným vyučovaním RUSKÉHO jazyka?

 • Ruský jazyk má zvýšenú hodinovú dotáciu na 6 hodín týždenne.
 • Projektové vyučovanie v spolupráci s Ruským kultúrnym centrom.
 • Každoročné výmenné pobyty s gymnáziom v Ruskej federácii.
 • Individuálny prístup a konzultácie.
 • Súčasťou vyučovania je konverzácia s ruským lektorom.
 • Trieda s rozšíreným vyučovaním ruštiny má taký istý študijný program ako všeobecná trieda, ale s vyšším počtom hodín ruského jazyka.
 • Záujem o rozšírené vyučovanie ruštiny zahlási záujemca po prijatí na štúdium na zápise.
 • Predchádzajúce znalosti ruštiny nie sú potrebné!

 


Prečo študovať v osemročnej forme štúdia?

8r

 • V 8-ročnej forme štúdia sme jediné gymnázium v Nitrianskom kraji, ktoré má triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky, v ktorej dosahujeme vynikajúce výsledky.
 • V rámci posledného Testovania T9 naši žiaci skončili ako 5. najlepší na Slovensku
 • V 8-ročnej forme štúdia máme vysoké nároky v obsahu učiva jednotlivých predmetov.
 • Okrem angličtiny si žiaci môžu zvoliť nemecký, taliansky, francúzsky, ruský alebo španielsky jazy.
 • Intenzívna spolupráca so školským psychológom a sociálnym pedagógom.
 • V prvých rokoch štúdia majú triedy prideleného pedagogického asistenta, ktorý pracuje so žiakmi v prípade potreby (po chorobe a pod.)
 • Žiakov I. - IV.OG učia učitelia, ktorí sa špecializujú na vyučovanie mladších žiakov.
 • Žiaci si v rámci predmetu Umenie volia zameranie: hudobná / výtvarná / divadelná výchova.
 • V 1. - 4. ročníku osemročného štúdia je zvýšený počet hodín telesnej a športovej výchovy na 3 hodiny týždenne.
 • Veľký výber krúžkov pre mladších žiakov (jóga, florball, box, metlobal, plávanie).
 • Súčasťou telesnej a športovej výchovy je každý týždeň aj plávanie.
 • Novinka: žiaci 8-ročného gymnázia môžu študovať v prípade záujmu hneď od prvého roku študovať aj latinčinu – ako kedysi v klasických gymnáziách.

 

Pozrite si školský učebný plán pre osemročné štúdium - formát pdf
Voliteľné predmety - formát pdf

8rPre školský rok 2024/2025 plánujeme otvoriť 5 tried v týchto študijných odboroch:

1) Osemročné štúdium 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky

1 trieda - 31 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 5. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 100 bodov, študijné výsledky ani súťaže sa neberú do úvahy.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 5. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra - 45 minút (30 bodov)

b) matematika – profilová skúška – 60 minút (70 bodov)

Termín: 2. a 6. máj 2024

Počas štúdia sa žiaci venujú vo zvýšenej miere matematike, je vytvorený priestor pre zodpovednú prípravu na matematickú olympiádu a na veľké množstvo iných matematických súťaží. Priestor sa dáva aj cudzím jazykom, informatike, telesnej a športovej výchove.

 

4r

2) Štvorročné štúdium 7902 J gymnázium

3 triedy - 93 žiakov

Z toho:
2 triedy -
všeobecné štúdium
1 trieda - štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny

V prípade dostatočného záujmu prijatých žiakov sa môžu triedy (alebo ich časti) špecializovať na:
Štúdium s rozšíreným vyučovaním nemčiny
Prihlášky si môžu podať žiaci 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 120 bodov: 60 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za Testovanie 9, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetovýchšportových súťažiach.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka ZŠ:

>a) slovenský jazyk a literatúra – 60 minút (30 bodov)

b) matematika – 60 minút (30 bodov)

8rTermín: 2. a 6. máj 2024

Každý žiak môže študovať nasledujúce jazyky: anglický, nemecký, španielsky, ruský a taliansky jazyk. Ako tretí cudzí jazyk počas 4 rokov štúdia môžu žiaci študovať latinský, arabský, čínsky a japonský jazyk, ktoré možno zakončiť medzinárodnými certifikátmi. Štúdium angličtiny možno ukončiť medzinárodným certifikátom na úrovni C1 priamo v škole. Žiaci môžu zároveň priamo v škole vykonať medzinárodnú španielsku skúšku DELE - škola je skúšobným centrom DELE a pre žiakov školy dáva španielske veľvyslanectvo významné zľavy (Viac informácií o DELE)

Všeobecné štvorročné štúdium poskytuje na kvalitnej úrovni vzdelanie vo všetkých predmetoch a od tretieho ročníka sa žiak zameriava na predmety, ktorým sa chce hlbšie venovať.

Štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny poskytuje všetky predmety a možnosť zamerania sa od 3. ročníka na predmety, ktorým sa chce žiak hlbšie venovať, ale zároveň posilňuje vyučovanie matematiky zvýšenou hodinovou dotáciou a tiež dopĺňa vyučovanie angličtiny konverzáciou s dvojhodinovou dotáciou týždenne počas celého štúdia.

plagat Deutsch01Štúdium s rozšíreným vyučovaním nemčiny posilňuje vyučovanie nemčiny zvýšenou hodinovou dotáciou a poskytuje týždňové projektové workshopy s nemeckými lektormi v každom štvrťroku štúdia. Súčasťou je výmenný pobyt na nemeckom gymnáziu v každom roku štúdia.

 


 3) Päťročné bilingválne štúdium 7902 J 74 v slovensko-španielskej sekcii Ramón y Cajala        

2 triedy - 62 žiakov 8r

Prihlášky si môžu podať žiaci 8. alebo 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 130 bodov: 90 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetových a športových súťažiach.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ:

Písomný test na overenie schopností študovať cudzie jazyky a test na všeobecné intelektuálne schopnosti, ktorý OBSAHUJE AJ ÚLOHY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A MATEMATIKY - 90 minút (90 bodov)

Termíny: 29. apríl a 9. máj 2024     

Štúdium v bilingválnej sekcii prebieha na základe medzivládnej dohody Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva a vyučovanie španielčiny, matematiky, fyziky, biológie a chémie zabezpečujú počas celých 5 rokov rodení španielski učitelia. Prvý rok sa žiaci venujú 20 hodín týždenne španielskemu jazyku a od druhého ročníka študujú v španielčine všetky prírodovedné predmety, neskôr aj geografiu, históriu a umenie.


Informácie o prijímacích skúškach a štúdiu môžete získať prostredníctvom aplikácie (stiahnúť TU), aj telefonicky/e-mailom :

Študijné oddelenie:

p. Renáta Matulová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  /  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupkyňa pre 1. a 2. ročník:

RNDr. Zuzana Chovanová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Riaditeľ školy:

PhDr. Martin Chudík riaditel [at] gpnr.sk

Všetky info o štúdiu na našom gymnáziu, o prihláškach, prijímačkách, termínoch, spolu s ukážkami prijímacích testov a novými videami nájdete v našej mobilnej appke - stiahnite si ju tu: https://GymParNR.mojaapka.sk/install

Podkategórie