Deň otvorených dverí 2020

dod2020 plagat bilingva2020Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium sa uskutoční

7. februára 2020 (piatok).

Záujemcovia o štúdium a ich rodičia získajú informácie o štúdiu v školskom roku 2020/2021 aj v aktualizovanej sekcii
Pre záujemcov o štúdium.

Novinky

 

Naši maturanti sú 4. najlepší na Slovensku!

vysledky extms2019

Výsledky prijímacieho konania


Oznamujeme prijatým žiakom, že zápis je možný v dňoch 15. - 17. a 24. apríla 2019 vrátane, v čase od 7:30 do 15:30.
Na zápis nie je potrebné priniesť rozhodnutie o prijatí,
ale je potrebné priniesť zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou!

Kam na VŠ

Výchovný poradca: Mgr. Martin Mozola
Konzultačné hodiny: 

Informácie pre záujemcov o štúdium na konkrétnych vysokých školách:

Umiestnenie žiakov na VŠ

vysoke skoly2019

Maturita 2020

nucemPrihlasovanie žiakov na MS:

 • žiaci IV.A,B,C,D a V.D sa prihlasujú na MS do 30. 9. 2019
 • v odôvodnených prípadoch môžu uskutočniť zmenu do 15. 10. 2019
 • žiaci sa povinne prihlasujú zo štyroch predmetov

Voľba predmetov pre štvorročné štúdium:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • povinný cudzí jazyk (ANJ, NEJ, FRJ, SJA) na úrovni B2
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo zo skupiny spoločenskovedných a iných (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra)
 • ďalší voliteľný predmet

Povinný cudzí jazyk
Z tohto zvoleného jazyka vykonajú žiaci maturitnú skúšku v plnom rozsahu, teda EČ, PFIČ a ÚFIČ.

Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných musí mať minimálnu týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín – môže sa pripočítať aj „seminár“ z daného predmetu.

Ďalší voliteľný predmet nemá obmedzenie hodinovou dotáciou, v tejto skupine môže byť aj cudzí jazyk na úrovni B1 alebo B2 – z tohto jazyka vykoná žiak len ÚFIČ.
Opäť je možnosť zvoliť si ktorýkoľvek predmet.

Voľba predmetov pre päťročné štúdium:

 • španielsky jazyk a literatúra C1
 • dva voliteľné predmety

Ak chce žiak získať španielsky titul maturanta (certifikát podpísaný a potvrdený inšpektorom Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva) musí jeden z voliteľných predmetov byť zo skupiny:

 • biológia, chémia, matematika alebo fyzika v španielskom jazyku

Druhý voliteľný predmet môže byť napr. anglický jazyk – úroveň B1 alebo B2, alebo ktorýkoľvek predmet, ktorý žiak absolvoval. 
Ak si žiaci zvolia anglický jazyk úroveň B2, vykonajú EČ, PFIČ aj ÚFIČ. (Ak maturuje žiak napr. z biológie v španielskom jazyku, nemôže súčasne maturovať z biológie v slovenskom jazyku). 

Ak by si maturant nevybral predmet, ktorý bude absolvovať v španielskom jazyku – teda oba voliteľné predmety v slovenskom jazyku – jeden voliteľný predmet musí byť zo skupiny predmetov prírodovedné (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo spoločenskovedné a iné (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra) a musí mať týždennú hodinovú dotáciu 6 hodín. Do súčtu možno zarátať aj hodiny „semináru“ z daného predmetu.

Výber druhého voliteľného predmetu nie je obmedzený hodinovou dotáciou.

Žiaci všetkých študijných zameraní sa môžu prihlásiť aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku, najviac z dvoch predmetov. Treba zodpovedne zvážiť, či je maturita z vybraného predmetu skutočne potrebná. Väčšina žiakov, ktorí boli v minulých šk. rokoch na dobrovoľnú MS prihlásení, odstúpili od skúšky ešte pred konaním písomných častí.

Začlenení žiaci súčasne s prihláškou podajú žiadosť o úpravu podmienok MS s odporúčaniami špeciálneho pedagóga.

Prihlášky na MS 2020 so žiakmi vyplnia triedni učitelia na triednických hodinách do 30. septembra 2019.

 1. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 19. marec 2020 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 31. marec 2020 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.D) – písomná MS

 2. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 18. – 22. máj  2020 – 4-ročné štúdium

  • 18. – 20. máj  2020 – V.D

  • 23. – 24. jún 2020 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

Informácie o maturitných skúškach na webovom sídle www.nucem.sk/sk/maturita

 
Porovnanie výsledkov externej časti MS

Organizácia školského roka

 1. Školský rok 2019/2020 sa začína v utorok 1. septembra 2019 (štátny sviatok)

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 2. septembra 2019

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 3. septembra 2019  

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v piatok 31. januára 2020

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v utorok 1. februára 2020 a končí v utorok 30. júna 2020

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 23. január 2020 (štvrtok)

  • za 2. polrok – 22. jún 2020 (pondelok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 6. máj 2020 (streda)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 19. november 2019 (utorok)  a  31. marec 2020 (utorok)

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 30. októbra 2019 a končia sa vo štvrtok 31. októbra 2019, vyučovanie sa začne v pondelok 4. novembra 2019

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 23. decembra 2019 a končia sa v utorok 7. januára 2020, vyučovanie sa začne v stredu 8. januára 2020

 10. Polročné prázdniny sú v pondelok 3. februára 2020, vyučovanie sa začne v utorok 4. februára 2020

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 17. do 21. februára 2020

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 9. apríla 2020 a končia v utorok 14. apríla 2020, vyučovanie sa začína v stredu 15. apríla 2020

 13. Letné prázdniny sa začínajú v stredu 1. júla 2020 a končia v pondelok 31. augusta 2020

 14. Imatrikulácie sa konajú vo piatok 15. novembra 2019

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 17. januára 2020 v PKO

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 7. februára 2020

 17. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 17. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 19. marec 2020 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  •  31. marec 2020 (utorok) – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.D) – písomná MS

 18. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 18. – 22. máj 2020 – 4-ročné štúdium

  • 18. – 20. máj 2020 – V.D

  • 23. – 24. jún 2020 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 19. Rozlúčka maturantov sa uskutoční 7. mája 2020

 20. Akademický týždeň pre maturantov bude 11. až 15. mája 2020

 21. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom sa koná 27. mája 2020 v aule školy

 22. Prijímacie skúšky budú:

  • 26. apríl 2020 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 11. máj 2020 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 14. máj 2020 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 23. Testovanie T9 (SJL, MAT) pre žiakov IV.OG - 1. apríl 2020 (streda)
 24. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – 18. - 22. máj 2020

 25. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 26. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v pondelok o 8,00 hod. Veľká gremiálna porada - raz mesačne.

 27. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 28. Zasadnutia RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2019/2019

  • 10. septembra 2019

  • 19. novembra 2019 (RZ + konzultačný deň)

  • 31. marca 2020 (RZ + konzultačný deň)

Podkategórie