Letné prázdniny (1. júl 2019 - 31. august 2019)

letne prazdniny2019

Novinky

 

Naši maturanti sú 4. najlepší na Slovensku!

vysledky extms2019

Výsledky prijímacieho konania


Oznamujeme prijatým žiakom, že zápis je možný v dňoch 15. - 17. a 24. apríla 2019 vrátane, v čase od 7:30 do 15:30.
Na zápis nie je potrebné priniesť rozhodnutie o prijatí,
ale je potrebné priniesť zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou!

Kam na VŠ

Výchovný poradca: Mgr. Martin Mozola
Konzultačné hodiny: 

Informácie pre záujemcov o štúdium na konkrétnych vysokých školách:

Umiestnenie žiakov na VŠ

vysoke skoly 2017 2018

Maturita 2019

nucemPrihlasovanie žiakov na MS:

 • žiaci IV.A,B,C,D, E a V.E sa prihlasujú na MS do 30. 9. 2018
 • v odôvodnených prípadoch môžu uskutočniť zmenu do 15. 10. 2018
 • žiaci sa povinne prihlasujú zo štyroch predmetov

Voľba predmetov pre štvorročné štúdium:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • povinný cudzí jazyk (ANJ, NEJ, FRJ, SJA) na úrovni B2
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo zo skupiny spoločenskovedných a iných (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra)
 • ďalší voliteľný predmet

Povinný cudzí jazyk
Z tohto zvoleného jazyka vykonajú žiaci maturitnú skúšku v plnom rozsahu, teda EČ, PFIČ a ÚFIČ.

Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných musí mať minimálnu týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín – môže sa pripočítať aj „seminár“ z daného predmetu.

Ďalší voliteľný predmet nemá obmedzenie hodinovou dotáciou, v tejto skupine môže byť aj cudzí jazyk na úrovni B1 alebo B2 – z tohto jazyka vykoná žiak len ÚFIČ.
Opäť je možnosť zvoliť si ktorýkoľvek predmet.

Voľba predmetov pre päťročné štúdium:

 • španielsky jazyk a literatúra C1
 • dva voliteľné predmety

Ak chce žiak získať španielsky titul maturanta (certifikát podpísaný a potvrdený inšpektorom Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva) musí jeden z voliteľných predmetov byť zo skupiny:

 • biológia, chémia, matematika alebo fyzika v španielskom jazyku

Druhý voliteľný predmet môže byť napr. anglický jazyk – úroveň B1 alebo B2, alebo ktorýkoľvek predmet, ktorý žiak absolvoval. 
Ak si žiaci zvolia anglický jazyk úroveň B2, vykonajú EČ, PFIČ aj ÚFIČ. (Ak maturuje žiak napr. z biológie v španielskom jazyku, nemôže súčasne maturovať z biológie v slovenskom jazyku). 

Ak by si maturant nevybral predmet, ktorý bude absolvovať v španielskom jazyku – teda oba voliteľné predmety v slovenskom jazyku – jeden voliteľný predmet musí byť zo skupiny predmetov prírodovedné (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo spoločenskovedné a iné (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra) a musí mať týždennú hodinovú dotáciu 6 hodín. Do súčtu možno zarátať aj hodiny „semináru“ z daného predmetu.

Výber druhého voliteľného predmetu nie je obmedzený hodinovou dotáciou.

Žiaci všetkých študijných zameraní sa môžu prihlásiť aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku, najviac z dvoch predmetov. Treba zodpovedne zvážiť, či je maturita z vybraného predmetu skutočne potrebná. Väčšina žiakov, ktorí boli v minulých šk. rokoch na dobrovoľnú MS prihlásení, odstúpili od skúšky ešte pred konaním písomných častí.

Začlenení žiaci súčasne s prihláškou podajú žiadosť o úpravu podmienok MS s odporúčaniami špeciálneho pedagóga.

Prihlášky na MS 2019 so žiakmi vyplnia triedni učitelia na triednických hodinách do 30. septembra 2018.

 1. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.E) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 14. marec 2019 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 26. marec 2019 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.E) – písomná MS

 2. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 20. – 24. máj  2019 – 4-ročné štúdium

  • 20. – 22. máj  2019 – V.E

  • 20. – 21. jún 2019 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MSDôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019
nájdete
v dokumente Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov.

Informácie o maturitných skúškach na webovom sídle www.nucem.sk/sk/maturita

 
Porovnanie výsledkov externej časti MS

Organizácia školského roka

 1. Školský rok 2018/2018 sa začína v utorok 1. septembra 2018 (Štátny sviatok)

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 3. septembra 2018

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v utorok 4. septembra 2018  

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v utorok 31. januára 2018

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v stredu 4. februára 2019 a končí v piatok 28. júna 2019

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 24. január 2019 (štvrtok)

  • za 2. polrok – 20. jún 2019 (štvrtok)   

  • pre 4. ročník a V.E – 9. máj 2019 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 13. november 2018 (utorok)  a  9. apríl 2019 (utorok)

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v stredu 31. októbra 2018 a končia sa v piatok 2. novembra 2018, vyučovanie sa začne v pondelok 5. novembra 2018

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 22. decembra 2018 a končia sa v pondelok 7. januára 2018, vyučovanie sa začne v utorok 8. januára 2018

 10. Polročné prázdniny sú v piatok 1. februára 2019, vyučovanie sa začne v pondelok 4. februára 2019

 11. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 25. februára 2019 do 1. marca 2019

 12. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 18. apríla 2019 a končia v utorok 23. apríla 2019, vyučovanie sa začína v stredu 24. apríla 2019

 13. Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 1. júla 2019 a končia v piatok 31. augusta 2019

 14. Imatrikulácie sa konajú vo piatok 16. novembra 2018

 15. Stužková slávnosť sa koná v piatok 18. januára 2019 v PKO

 16. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 8. februára 2019

 17. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 14. marec 2019 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  •  26. marec 2019 – španielsky jazyk – (bilingválna trieda V.E) – písomná MS

 18. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 20. – 24. máj  2019 – 4-ročné štúdium

  • 20. – 22. máj  2019 – V.E

  • 20. – 21. jún 2019 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 19. Prijímacie skúšky budú:

  • 11. apríl 2019 (štvrtok) – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 13. máj 2019 (pondelok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 16. máj 2019 (štvrtok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 20. Testovanie T9 pre žiakov IV.OG - 3. apríl 2019
 21. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – máj 2019

 22. Prevádzkové porady budú bývať vždy v 1. týždeň v mesiaci, v ktorom nie je hodnotiaca, resp. klasifikačná porada (utorok 15:00)

 23. Gremiálne porady riaditeľa školy budú každý týždeň v pondelok o 8,00 hod.

 24. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 25. Zasadnutia RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2018/2018

  • 25. septembra 2018

  • 13. novembra 2018

  • 18. decembra 2018 (konzultačný deň)

  • 9. apríla 2019

  • 4. júna 2019 (konzultačný deň)

Podkategórie